22

Mladi za mlade 2017-2021INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv operacije:
MLADI ZA MLADE 2017-2021

Opis operacije:
Namen programa Mladi za mlade je zagotoviti kakovostne ukrepe in storitve za znižanje brezposelnosti mladih, starih do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve z izvajanjem inovativnega pristopa pri zaposlovanju magistrov športne smeri.
Cilj programa je zagotoviti spodbude za zaposlovanje mladih diplomantov športne smeri, starih do vključno 29 let, ter preko pridobivanja praktičnih delovnih izkušenj razviti ustrezne kompetence za krepitev njihove dolgoročne zaposljivosti.
S programom Mladi za mlade želimo dijake srednjih poklicnih in strokovnih šol in študente spodbuditi k aktivnejšemu preživljanju prostega časa in jim omogočiti dodatne brezplačne strokovno vodene ure s športno vsebino, ki so namenjene izboljšanju motoričnih sposobnosti (gibljivosti, vzdržljivosti, koordinaciji, ravnotežju in moči) – predvsem v vlogi korektive napram sedečem oz. stoječemu načinu dela in s tem k dolgoročnemu izboljšanju telesnih sposobnosti za uspešno opravljanje poklicev za katere se šolajo.

Naziv upravičenca:
Zavod za šport RS Planica

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja:
2.820.351,27 EUR

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev:
Od 1.09.2017 do 31.8.2021

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji: EU-SKLADI

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije:
Marjana Špilek, telefon: 01 434 23 97 (vsak delovnik med 9.00 in 12.00 uro),

e-pošta: mzm@sport.si

PLAKAT MLADI ZA MLADE 2017-2021>>>

NOVICE

Novica, 20. avgust 2021

Zaključna konferenca Mladi za mlade 2017-2021 – vabilo
Novica, 20. oktober 2020

Uporabniški vodič za uporabo spletne aplikacije Mladi za mlade
Novica, 8. april 2020
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021" - 6. razpisni rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novica, 4. april 2019
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021" -  5. razpisni rok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novica, 15. oktober 2018

Seznam izbranih izvajalcev in strokovnih delavcev po 4. razpisnem roku (10. 10. 2018)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novica, 28. avgust 2018
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021" -  4. razpisni rok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novica, 27. julij 2018
Dopolnitev JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novica, 31. maj 2018

Seznam izbranih izvajalcev in strokovnih delavcev po 3. razpisnem roku (08. 05. 2018)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novica, 16. marec 2018
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021 - 3. razpisni rok”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novica, 03. oktober 2017
Seznam izbranih izvajalcev in strokovnih delavcev po 2. razpisnem roku (22. 09. 2017)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novica, 11. september 2017

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021” - 2. razpisni rok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novica, 06. september 2017

Seznam izbranih izvajalcev in strokovnih delavcev po 1. razpisnem roku (25. 08. 2017)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novica, 11. avgust 2017
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV »MLADI ZA MLADE 2017-2021 - 1. razpisni rok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novica, 15. maj 2018
Predstavitev programa Mladi za mlade - Planica, 19. maj 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaključna konferenca Mladi za mlade 2017-2021 - vabilo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Zavod za šport RS Planica vabita na zaključno konferenco vse izvajalce in strokovne delavce programa Mladi za mlade 2017-2021, ki bo izvedena v petek, 27. avgusta 2021, ob 9. uri.

Konferenca bo potekala v Planici - sejna soba objekta Čaplja (spodnja postaja sedežnice).

Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da svojo prisotnost najavite na mzm@sport.si do 25. 8. 2021.

Uradno vabilo z natančnim dnevnim redom je na voljo na tej povezavi>>>

20.08.2021

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV »MLADI ZA MLADE 2017-2021«Obveščamo vas, da je odprt šesti poziv za prijavo na projekt Mladi za mlade 2017-2021, ki je bil opredeljen z razpisom JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV »MLADI ZA MLADE 2017-2021«v Uradnem listu RS, objavljenem 11.8.2017 in dopolnitvijo Javnega razpisa za izbor izvajalcev  projektov »Mladi za mlade 2017 - 2021« objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/2018, dne 6. 7. 2018

Rok prijave na razpis:

  • Šesti rok: 08. 05. 2020 do 12. ureSkupna vrednost razpoložljivih sredstev je 2.668.584,27 EUR, od tega je bilo na predhodnih rokih skupno razdeljenih 1.380.013,20 EUR. Za 6. razpisni rok je na voljo še  1.288.571,07 EUR.

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov dela na projektu  Mladi za mlade 2017 – 2021 zaposlenih strokovnih delavcev, z namenom zaposlovanja diplomantov športne smeri do vključno 29. leta starosti.

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so:

  • javne srednje šole in srednješolski centri, ki izvajajo programe srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja,

 

  • javni dijaški domovi, javni mladinski centri in drugi javni zavodi, ki so povezani z izvajanjem izobraževanja dijakov navedenih srednješolskih programov in delujejo na območju, kjer se ti dijaki izobražujejo,

 

  • javni visokošolski zavodi po Zakonu o visokem šolstvu, vpisani v razvid visokošolskih zavodov,

 

  • študentske športne organizacije in nacionalna študentska športna zveza, delujoče v okviru univerz in visokošolskih zavodov.Prijava se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:

  • Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec s podatki o prijavitelju;

 

  • Izpolnjene, podpisane in ožigosane prijavne obrazce v fizični obliki;

 

  • Izjava s soglasjem za preverjanje o izpolnjevanju obveznih pogojev v uradnih evidencah;

 

  • Statut priložijo javni mladinski centri (ki delujejo kot javni zavodi ali kot osebe javnega prava) in drugi javni zavodi;

 

  • Sporazum o sodelovanju z javnim VŠZ priložijo študentske športne organizacije, ki delujejo v okviru univerz in visokošolskih zavodov;

 

  • Potrdilo o strokovni usposobljenosti strokovnega delavca (kopijo diplome ali sklepa o diplomiranju);

 

  • Dokazilo o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni za 2. bolonjsko stopnjo (oz. univerzitetnih programov po starih programih) športne vzgoje ali kineziologije, ki ga izda Fakulteta za šport;

 

  • Potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS in/ali izpis obdobij zavarovanja Republike Slovenije po 1. 1. 2009 z Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije za strokovnega delavca.Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati, lahko se le po potrebi dodaja vrstice oz. razširi vnosna polja.

Javni razpis za izbor izvajalcev projekta delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor izvajalcev projekta se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile; prednostne naložbe 8.2: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade; specifičnega cilja 1: Znižanje brezposelnosti mladih.

Kontaktna oseba: Marjana Špilek, tel.: 01 434 23 97, 051 339-497, e-pošta: mzm@sport.si


Razpisna dokumentacija obsega naslednje dokumente:

  1. Besedilo javnega razpisaJavni razpis za izbor izvajalcev projektov »Mladi za mlade 2017-2021« objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/2017, dne 11. 8. 2017 in
   1.1. Dopolnitev Javnega razpisa za izbor izvajalcev  projektov »Mladi za mlade 2017 - 2021« objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/2018, dne 6. 7. 2018

 

  1. Navodila za prijavo na javni razpis projekta Mladi za mlade 2017-2021 (posodobljeno 2.4.2020)

 

  1. Obrazec s podatki o prijavitelju

 

  1. Prijavni obrazci

 

  1. Izjava s soglasjem za preverjanje o izpolnjevanju obveznih pogojev

 

  1. Vzorec pogodbe o sofinanciranju izvajanja projekta Mladi za mlade 2017-2021

 

  1. Vzorec mesečnega zahtevka in vsebinskega poročila za delo z:
   a) DIJAKI,
   b) ŠTUDENTI,
   c) MEŠANIMI SKUPINAMI

 

  1. Kohezijske statistične regije Republike Slovenije – vezano na merilo 2, 3 in 5

 

  1. Koeficient razvitosti občin za 2018 in 2019 – vezano na merilo 2 (spletni dostop)

 

  1. Stopnja tveganja socialne izključenosti – vezano na merilo 3 (spletni dostop)

 

  1. Analiza Zavoda RS za zaposlovanje: Mladi in trg dela, Ljubljana, oktober 2015 – vezano na merilo 5

 

  1. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014-2020 s Prilogo 7 – Vprašalnik za spremljanje ciljev in kazalnikov operacije po izstopu strokovnega delavca iz projekta

 

  1. Obrazec za oddajo prijave: Ovojnica MZM 2017 – 2021

 

08.04.2020

Javni razpis za izbor izvajalcev projektov "Mladi za mlade 2017-2021" - 5. razpisni rok

Obveščamo vas, da je odprt peti poziv za prijavo na projekt Mladi za mlade 2017-2021, ki je bil opredeljen z razpisom JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV »MLADI ZA MLADE 2017-2021«v Uradnem listu RS, objavljenem 11.8.2017 in dopolnitvijo Javnega razpisa za izbor izvajalcev projektov »Mladi za mlade 2017 - 2021« objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/2018, dne 6. 7. 2018.
04.04.2019

Seznam izbranih izvajalcev in strokovnih delavcev po 4. razpisnem roku (10.10.2018)

Objavljamo seznam izbranih izvajalcev in strokovnih delavcev po 4. razpisnem roku (10.10.2018) javnega razpisa za izbor izvajalcev projektov Mladi za mlade 2017-2021.
10.10.2018

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021” - 4. razpisni rok

Obveščamo vas, da je odprt četrti poziv za prijavo na projekt Mladi za mlade 2017-2021, ki je bil opredeljen z razpisom JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV »MLADI ZA MLADE 2017-2021«v Uradnem listu RS, objavljenem 11.8.2017 in dopolnitvijo Javnega razpisa za izbor izvajalcev  projektov »Mladi za mlade 2017 - 2021« objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/2018, dne 6. 7. 2018 Rok prijave na razpis: četrti rok za oddajo prijav je 10. 10. 2018
28.08.2018
11 3 1
To spletno mesto uporablja piškotke za boljšo izkušnjo uporabnika. Z nadaljno uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. (Izvedite več...)   Strinjam se
© 2006 - 2024 Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport - Direktorat za šport
Piškotki | Made by